Teologian alumnit ry:n säännöt

Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 7.10.2017 / PRH 1.12.2017

1§ Nimi, kotipaikka ja kieli

Yhdistyksen nimi on Teologian alumnit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

2§ Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Helsingin yliopistossa teologisen alan tutkinnon suorittaneiden henkilöiden eli alumnien välistä yhteistoimintaa ja vaikuttaa teologian alan asioihin työmarkkina- ja koulutuspolitiikassa ja laajemmin yhteiskunnassa.

Yhdistys antaa alumneille mahdollisuuden vuorovaikutukseen ja ammatti-identiteetin kehittymiseen ja luo yhteyksiä jäsentensä, opiskelijoiden ja työelämän välillä.

3§ Toiminnan laatu

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kulttuuri-, keskustelu-, koulutus- ja vapaa-ajan harrastus- ja virkistystilaisuuksia.

Yhdistys toimii yhteistyössä Helsingin yliopiston, Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan ja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistyksen kanssa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi asianmukaisen luvan saatuaan järjestää rahankeräyksiä, arpajaisia ja maksullisia huvitilaisuuksia, omistaa toimintansa kannalta tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä osakkeita.

Yhdistys voi perustaa rahastoja sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

Yhdistys voi liittyä jäseneksi muuhun yhdistyksen tarkoitusperiä palvelevaan ja rekisteröityyn yhdistykseen. Yhdistys voi tehdä yhteistyötä yhdistyksen tarkoitusperiä palvelevan yhdistyksen tai muun yhteisön kanssa.

4§ Jäseneksi liittyminen ja jäsenmaksu

Yhdistyksen jäseniksi voidaan hyväksyä sellaiset henkilöt, jotka ovat suorittaneet Helsingin yliopistossa teologisen alan tutkinnon.

Yhdistyksen jäseneksi voidaan erityisillä perusteilla hyväksyä myös Helsingin yliopistossa teologiaa opiskellut henkilö, joka haluaa edistää yhdistyksen tarkoitusperiä.

Jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.

Jokainen yhdistyksen jäsen on velvollinen suorittamaan yhdistykselle jäsenmaksun. Jäsenmaksu maksetaan kertamaksuna liittymisen yhteydessä. Jäsenmaksun suuruuden päättää yhdistys vuosikokouksessaan. 

5§ Yhdistyksestä eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle, sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsen katsotaan eronneeksi ilmoituksestaan lukien.

Jos yhdistyksen jäsen ei maksa jäsenmaksuaan ja maksuviivästys on jatkunut kuusi (6) kuukautta eräpäivästä, hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi.

Yhdistyksen hallituksella on oikeus erottaa yhdistyksen jäsen, jos jäsenen toiminta on yhdistyksen tarkoituksen tai sääntöjen vastaista tai jos jäsen menettelyllään tai muuten aiheuttaa huomattavaa vahinkoa yhdistykselle. Hallituksen on varattava erotettavalle jäsenelle tilaisuus tulla kuulluksi ennen erottamispäätöksen tekemistä.

6§ Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus.

Hallituksessa on puheenjohtaja sekä vähintään kaksi (2) ja enintään viisi (5) muuta yhdistyksen vuosikokouksen valitsemaa jäsentä, joiden toimikausi on kaksi vuotta. Hallituksen jäsenet valitaan siten, että vähintään yksi jäsen on vuosittain erovuorossa.

Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa välittömästi vuosikokouksen päätyttyä. Jos hallituksen jäsen eroaa kesken toimikauden, hänen tilalleen valitaan jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Hallituksen jäseneksi ei voida valita henkilöä, joka on toiminut hallituksen jäsenenä edelliset kolme toimikautta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun sen jäsenistä vähintään puolet (1/2) puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on kokouksessa läsnä. Hallituksen kokouksen päätökseksi tulee se esitys, jota yli puolet läsnä olevista hallituksen jäsenistä kannattaa. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta.

Hallitus huolehtii siitä, että hallituksen päätöksistä pidetään pöytäkirjaa. Pöytäkirjat on numeroitava ja säilytettävä luotettavalla tavalla.

7§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen asioissa päätösvaltaa käyttävät yhdistyksen jäsenet yhdistyksen kokouksissa, joissa yhdistyksen jäsenellä on yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet (1/2) annetuista äänistä, ellei säännöissä ole toisin määrätty. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksellä on vuosikokous, joka järjestetään huhti-toukokuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  • Hyväksytään vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto edelliseltä tilikaudelta
  • Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  • Hyväksytään toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus seuraavalle tilikaudelle
  • Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
  • Valitaan seuraavalle tilikaudelle toiminnantarkastaja(t) ja varatoiminnantarkastaja(t)

Lisäksi käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksellä voi olla ylimääräisiä kokouksia. Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous tai hallitus niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä pyytää hallitukselta sen koollekutsumista tietyn kirjallisesti ilmoitetun asian käsittelyä varten. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen jäsenellä on oikeus saada haluamansa asia yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, jos hän kirjallisesti sitä vaatii hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Yhdistyksen kokous voi myöntää yhdistyksen kokoukseen puhe- ja/tai läsnäolo-oikeuden muille kuin varsinaisille jäsenille hallituksen esityksestä tai henkilön omasta pyynnöstä.

8§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokousten ajan ja paikan määrää ja kokousten valmistelusta vastaa hallitus.

Kokouskutsu on lähetettävä postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse jäsenille enintään kolmekymmentä (30) ja vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta.

9§ Nimenkirjoitusoikeus

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen jäsenet sekä hallituksen määräämät henkilöt aina kaksi (2) yhdessä siten, että toisena nimenkirjoittajana on hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

10§ Tilikausi ja toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistys valitsee vuosikokouksessaan vähintään yhden (1) mutta enintään kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja vähintään yhden (1) mutta enintään kaksi (2) varatoiminnantarkastajaa tilikaudeksi.

Hallituksen on luovutettava tilinpäätös ja toimintakertomus toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien on annettava toiminnantarkastuskertomus viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

11§ Yhdistyksen purkaminen ja sääntöjen muuttaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi varat käytetään samaan tarkoitukseen.